Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíle a obsah sportovní přípravy (6-12 let)

 

Cíle, obsah sportovní přípravy v mladší přípravce
(6 – 8 let; 1 a 2. třída).
 
Pozn.: cíle rozumíme výchovné, vzdělávací a zdravotní, obsahem dělení jednotlivých složek tréninku do tréninkového procesu, zaměření na týmový a individuální herní výkon.
 
Cíle
 
- výchova k přátelství, vzájemné spolupráci, čestnosti, příslušnost k družstvu
 
- dodržování osobní hygieny
 
- udržování čistoty úboru pro trénink a utkání, čistoty prostředí
 
- „fair play“ soutěžení
 
- zájem o fotbal, radost z prožitků ze hry
 
- kladný vztah ke hře a k tréninku, pravidelná účast na trénincích a utkáních
 
- překonávání obtíží spojených s tréninkem, utkání, únavou
 
- upevnění zdraví, zajistit optimální tělesný a psychický vývoj
 
- osvojit základní (důležité) dovednosti ( technika)
 
- podporovat samostatnost, aktivnost v tréninku a v utkání
 
- všestranný rozvoj pohybových schopností zvláště koordinačních
a rychlostně silových
 
- uplatňovat získané (naučené) základní dovednosti ve hře,
ve hře se prostorově orientovat
 
- zprostředkovaně dosahovat základní herní myšlenku: „branky dávat, brankám zabraňovat“
 
- učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, respektovat druhého)
 
- znát nejnutnější pravidla(kop z rohu, kop od branky, výkop, volný kop, penalty, vhazování.
 
Obsah
 
- nácvik a zdokonalování základních herních dovedností: výběr místa; přihrávání (přímým, vnitřním nártem „placírkou“ na krátkou vzdálenost po zemi, polovysoké; přihrávky hlavou s lehkými míči po nadhození, ve dvojicích); převzetí míče (vnitřní stranou nohy, chodidlem; vhazování a převzetí míče); nácvik driblinku a jednoduchých kliček; střelba po vedení míče, po přihrávce (ne prudké);
 
- tyto dovednosti nacvičujeme a zdokonalujeme bez míče (výběr místa - malé pohybové hry), s míčem, s dvěma míči, doplňkovými úkoly; pokud to zvládnutí dovednosti dovolí, spojujeme v tzv. „pohybové řetězce“ (např. vhazování – převzetí driblink – přihrávka)
- průpravné hry zejména 4:4 na menší ploše, menší branky, menší míč (podobné ději utkání, žáci se učí orientaci na hřišti; více dotyků s míčem – zdokonalování techniky; opakování herních situací a volba jejich řešení; úkoly: co dělat, když má soupeř míč, když máme míč my; atraktivní pro žáky; rozvoj samostatnosti, kreativity; turnajový způsob, různě upravená pravidla
 
- rozvoj koordinačních schopností (orientační, reakční) samostatně i s míčem; společně s rozvojem rychlostně silových schopností (rychlost reakce, startovní a lokomoční rychlost, výbušná síla)
 
- rozvoj oxidativní kapacity (doporučuje se průpravnými hrami s délkou 5- 10 minut, ne“stereotypní kolečka“, malé pohybové hry pro rozvoj vytrvalosti)
 
- základní pohybové činnosti (chůze, běhy, skoky, poskoky, obraty, pády, přetahování, převaly, kotouly, lezení, šplh aj.), malé pohybové hry s pohybovými strukturami hráče fotbalu
 
- doplňkové sporty (házená, přehazovaná, vybíjená, hry ve vodě, hokej, cvičení v přírodě aj.
 
Co by měl umět (vědět) žák ve věku 6 – 8 let (mladší přípravka)
 
- vedení míče se změnami směru, obejít protihráče jednoduchými kličkami
 
- správně se pohybovat a přibližovat k míči, aby s ním mohl pracovat
 
- dostat pohybující míč pod kontrolu
 
- umět usměrnit míč žádaným směrem
 
- naučené dovednosti spojovat v „pohybové řetězce“ a útočnou akci se snažit ukončit střelbou
 
- ve hře se naučit základní prostorové orientaci
 
- co by neměl (po skončení nácviku v 8 létech):
 
- neshlukovat se u míče
 
- nakopávání míče kamkoliv
 
- „nevidět jen míč“ a podle toho bezhlavě konat
 
- nevybíhat netakticky, prudce proti soupeři s míčem
 
- nepadat po kopech a bez kontaktu se soupeřem.
 
Tato tabulka také slouží jako kontrola pro trenéra pro hodnocení své práce a částečně k hodnocení zvládnutých dovedností a jejich uplatňování žákem ve hře. Nejedná se o komplexní diagnostiku trénovanosti a výkonnosti žáka!
 
Cíle, obsah sportovní přípravy ve starší přípravce
(8 - 10 let; 3 a 4. třída).
 
Cíle
 
- výchovné a zdravotní cíle: pokračovat, navazovat, na cíle z předešlé etapy, čistota, hygiena; význam otužování – přiměřené oblečení vzhledem k počasí; dbát nadále na správné držení těla
 
- učit se skupinovému chování (pomáhat jiným, nechat si pomoci sám, respektovat druhého)
 
- utvářet psychické vlastnosti (ctižádostivost, soutěživost, překonávání překážek a nepříjemných pocitů
 
- pokračovat v zásadách spolupráce mezi spoluhráči, úkoly pro jednotlivé skupiny–dosáhnout cílů ve hře společně; umět částečně ohodnotit svůj herní výkon; soupeře chápat jako herního partnera
 
- klíčové období v nácviku a zdokonalování dovedností (vytvořit širokou zásobu pro další věkové stupně), zdokonalování naučených dovedností v základních, jednoduchých kombinacích, naučené dovednosti (HČJ útočné a obranné) spojovat v pohybové řetězce
 
- zaměřený, cílený rozvoj herních dovedností; učení probíhá (technika) nadále ve hře, nechat žáky rozhodovat samostatně, jednodušší pravidla, nedoporučuje se těžší míč (č. 4, 300g),
 
- základy taktického jednání v útočné fázi, v obranné fázi; usměrňování rozestavení hráčů, základní návyky součinnosti při dělbě práce mezi skupinami a jednotlivými hráči v družstvu (v rámci jednotlivých postů)
 
- pokračuje rozvoj koordinačních schopností, spojovat s dovednostmi
 
- pokračovat ve všestranném pohybovém rozvoji
 
- navázat a rozvíjet získanou úroveň oxidativní kapacity
 
- zaměřit se na rozvoj alaktátové neoxidativní kapacity společně s výbušnou silou dolních končetin („rychlé nohy“)
 
- poskytovat doplňkové činnosti v tréninku a ve volném čase (minikošíková, miniházená)
 
- nácvik základních standardních situací (kop od branky, kop z rohu, vhazování)
 
- začít s cíleným tréninkem brankáře (vystřídat hráče)
 
Obsah
 
- plynule navázat na obsah předchozí kategorie
 
- pokračovat ve zdokonalování zvládnutých dovedností v obměnách s důrazem na vnímání více podnětů při řešení herní situace
 
- herní činnosti jednotlivce: přihrávání na přesnost; přihrávání vzduchem přímým, vnitřním nártem; driblink, vedení a obcházení soupeře (slalom s úkoly, další druhy kliček – čelem, bokem, zády k obránci); výběr místa s klamavými pohyby, uvolnění, nabíhání; zpracování míče po odrazu (do protisměru, do strany); souboje o míč (hra tělem); střelba po běžeckém souboji, po přihrávce, střelecké soutěže, střelba na cíl, střelba ve hře 3:3, 2:2, 1:1na vymezeném území s brankami ve vzdálenosti 15-20 m); hra hlavou ve dvojicích, trojicích spojená se střelbou; obranné herní činnosti jednotlivce řešit v průpravných hrách (vysvětlení, korekce s důrazem na obsazování hráče s míčem a bez míče, odebírání míče)
 
- jednoduché herní kombinace (založené na přihrávce a výměně místa, zakončené střelbou), z obranných herních kombinací: vzájemné zajišťování – základy
 
- pro zdokonalování motorické učení zajímavé úkoly v osobních soubojích 1:1 na jednu branku, 1:1 na dvě branky s vysokou intenzitou
 
- průpravné hry malých skupin na branky: 2:2, 3:3, 4:4 s důrazem na změnu těžiště hry
 
- základy nácviku řešení individuálního taktického jednání v rámci jednotlivých postů brankář – obránci, obránci a středovými hráči, útočníky v průpravných hrách
 
- střídání hráčů na různých postech včetně brankáře
 
- nácvik řešení základních standardních situací (kop od branky, kop z rohu, vhazování z hlediska útočné a obranné fáze)
 
- začátek systematického tréninku brankáře (důraz na stavění se, při chytání na dvojí krytí míče, chytání na místě, za pohybu a do stran
 
- rozvoj koordinačních schopností a kondice (běžecké hry s obratností, štafety s míčem, hry s chytáním, házení a chytání míče, nohejbal přes provaz; rychlostní schopnosti rozvíjíme s míčem v HČJ od 3 – sekund; vytrvalostní schopnosti v malých nebo průpravných hrách na dvě branky 10 – 15 min. s přestávkami
 
- doplňkové sporty (miniházená, minibasketbal).
 
Co by měl umět (vědět) žák ve věku 8 – 10 let (starší přípravka, 3. a 4. ročník)
 
- znát základy hygieny těla a prostředí a každodenně je využívat
 
- utvářet psychické vlastnosti (ctižádostivost, soutěživost, překonávání překážek a nepříjemných pocitů) a uplatňovat je v tréninku a v životě
 
- zpracovat míč i pod tlakem (dostat jej pod kontrolu podle herní situace)
 
- vést rychle míč s klamavými pohyby a s uvolňováním se
 
- obejít protihráče různými způsoby kliček
 
- přesně přihrávat zvláště na kratší a střední vzdálenost
 
- vystřelit po přihrávce i pod tlakem
 
- obsazovat hráče bez míče a s míčem, odebírat míč předskočením
 
- hrát ve svých prostorech, využívat prostory hřiště podle herní situace
 
- spolupracovat ve skupinách v základních útočných a obranných kombinacích
 
- řešit individuální taktické jednání v rámci jednotlivých postů
 
- talentovaní hráči využívají vlastní (kreativní) řešení
 
- řešit základní standardní situace
 
- vybraní hráči (brankáři) zvládnout základy chytání.
 
Co by neměl (po skončení nácviku v 10 létech):
 
- „přisedávat při střelbě“ (velká hmotnost míče, boky zůstávají vzadu, stojná noha příliš v podřepu – vést ke správnému provedení
 
- při hře bez zásahů trenéra dochází často opět k shlukům hráčů u míče
 
- bezúčelně provádět výběr místa
 
- pohybovat se jen po ose vertikální (předozadní)
 
- přemisťovat se (pokud není u míče) při zakončení útočné, obranné fáze pomalým poklusem, chůzí
 
Cíle, obsah sportovní přípravy v mladších žácích
(10 - 12 let; 5 a 6. třída).
 
Cíle
 
- sjednotit působení: rodina – trenér - učitel
 
- podílet se na uspořádání denního režimu za pomocí rodičů, trenéra, učitele; pomoci při sestavování individuální domácí přípravy: správné držení těla, strečink
 
- upozornit na nebezpečí drog, hazardních her trpělivou osvětou
 
- rozvíjet přátelské vztahy na zásadách soutěživosti a ctižádostivosti
 
- systematická výchova k rozvoji kladných vlastností osobnosti, rozvoj zodpovědnosti, samostatnosti, obětavosti, odvahy riskovat
 
- vytvořit trvalý vztah k tréninku a účasti v utkáních, rozvoj schopnosti koncentrace na řešení tréninkových úkolů, zvyšovat úroveň výkonové motivace
 
- zaměření na rozvoj „zdravotně orientované zdatnosti
 
- schopnosti koncentrace na řešení tréninkových úkolů
 
- navázat na naučené dovednosti a zkušenosti z předešlé etapy
 
- systematické učení a upevňování speciálních dovedností: pozor u některých jedinců na předpubertální fázi (diskoordinace již naučených dovedností)
 
- variabilní použití základní techniky v rozmanitých herních situacích pod časovým a prostorovým tlakem (zvládnout všechny herní činnosti jednotlivce s míčem v rychlosti s přiměřenou reakcí na situaci ve hře, zdokonalování standardních situací
 
- cílené učení základům taktiky s cílem učit a zlepšovat individuální taktické jednání, uplatňovat osvojené herní dovednosti v jednotlivých hráčských rolích, musí se učit, jak získané základy techniky nejlépe tvořivě využít pod tlakem soupeře ve hře, získat vědomostí k hodnocení IHV
 
- stabilizace a další rozvoj získaných kondičních schopností a jejich využívání ve hře; zvýšit objem a zatížení; s důrazem na senzitivní období pokračovat v rozvoji koordinačních schopností, zvláště dolních končetin; posilování mezilopatkového svalstva (dolní část) a svalstva břišního, protahování svalstva prsního a vzpřimovačů trupu, zvláště v oblasti bederní páteře.
 
Tomuto věku se všeobecně říká „zlatý věk fotbalu.“ Z hlediska motorického učení je to nevhodnější doba pro nácvik a zdokonalování techniky. Podcenit tuto etapu, znamená způsobit nenávratné škody ve vývoji jedince, zvláště talentovaných hráčů pro fotbal. V dalším vývoji, etapách se to velmi negativně projevuje na dalším vývoji hráče a nedostatky se velice těžko odstraňují.
 
Obsah
 
- individuální činnosti (rozvoj HČJ)- přihrávky všemi směry, obloukem, rotované, prudké, kopem přímo ze vzduchu, hlavou, pokud možno vše v maximálním rychlém provedení nabíhajícímu a uvolňujícímu se hráči; zpracování míče všemi způsoby do různých směrů; střelba z různými způsoby před a v pokutovém území; odebírání míče všemi způsoby, zachycením přihrávky; po zvládnutí vybraných dovedností zařazovat různé metodicko organizační formy s cílem výběru místa a změny směru, klamavé pohyby, nácvik a zdokonalování osobních soubojů (1:1) k získání míče, jednotlivé metodicko organizační formy motivovat směrem ke zlepšení herních dovedností tvořivým způsobem; v tomto období činí trénink s míčem asi 70 – 80% tréninkového času; proces neustálého opakování
 
- skupinové činnosti (HK)-zdokonalovat a rozvíjet všechny dosud naučené kombinace, součinnost ve skupině směrem předozadním, ale i do stran, kombinace založené na přihrávce na střední vzdálenost (silově zdatnější i na delší vzdálenost) řešené zakončením střelbou; obranné činnosti řešit v průpravných hrách a herních cvičeních zvláště II. typu
 
- taktika - průpravné hry (základ tréninkového procesu) vybraných skupin na malém i větším územím s výměnou rolí (postů), s určitou vyrovnaností techniky a taktiky (5:5 na jednu branku, 5:5 na dvě malé branky v prostoru, 6:6 před pokutovým územím, s přihrávači po stranách hřiště atp.; založení útoku brankářem, souhra na jistotu a přípravu brankových šancí, kolektivní řešení standardních situací z hlediska obranné fáze ve spolupráci brankář hráči, z hlediska útočné fáze hráč(hráči) provádějící kop; základem je hra 4:4, postupně přecházet na hru 7:7 přes 5:5, 6:6 (i s přečíslením) s nácvikem zónové obrany a prostředků na její překonání (turnajové formy)
 
- cílený rozvoj koordinačních schopností se zvláštním zaměřením na prostorovou orientaci ve spojení s rychlostně silovými cvičeními s důrazem na dolní končetiny
 
- kondiční připravenost (alaktátová anaerobní a aerobní kapacita) se rozvíjí v rozmanitých průpravných hrách, v motivující běžeckých soutěžích, zajímavých cvičeních na stanovištích s technickými úkoly spojené s rychlostí, speciální kondiční trénink je až sekundární a není nutné na něj klást důraz.
 
Co by měl umět (vědět) žák ve věku 10 – 12 let (mladší žáci 5. a 6. ročník)
 
- za pomoci trenéra, učitele, rodičů si upravit optimální denní režim (škola, trénink, volný čas)
 
- základní požadavky na výživu sportujícího dítěte, znát negativní následky používání drog a závislosti na automatech („gamblerství“)
 
- dodržovat pravidla, hrát „fair play,“ i když v tomto období dochází často k neúmyslným prohřeškům proti pravidlům (fauly) z přemíry snahy a bojovnosti
 
- technicky zvládnuté individuální herní činnosti tvořivě využívat ve hře podle aktuální herní situace bez závažných nedostatků
 
- technicky dobře provádět útočné standardní situace (záleží i na silových schopnostech – kopy, horní končetiny), při řešení obranných standardních situacích zvládat součinnost
 
- souboje 1:1 řešit herní úkoly s pomocí spoluhráčů, talentovaní jedinci s vlastní samostatností, kreativitou
 
- v taktickém jednání využít přiměřeně zvládnuté dovednosti v souhře skupin do hloubky i do šířky s cílem útočným – střelba na branku, s cílem obranným – konstruktivní odebírání míče a hra skupin v zónové obraně (prolínání, přebírání hráčů), včas a rychlé se přemisťovat z vlastní poloviny za míčem v útočné fázi
 
- naučené, upevněné koordinační schopnosti tvořivě využívat při rozvoji techniky, kondiční schopnosti pro dynamickou, variabilní techniku.
 
- hrát na více postech (podpora universalismu)
 
Co by neměl (po skončení nácviku v 10 létech):
 
- talentovaní hráči by neměli svých schopností a dovedností využívat k „primadonství“
 
- dopouštět se hrubých chyb při využívání dovedností ve hře, zvláště, pokud není pod časovým a prostorovým tlakem
 
- při hře na celém hřišti, vzhledem ke konkrétní herní situaci, se nedokonale orientovat v prostoru, opět převažuje snaha o pohyb směrem vertikálním (předozadním)